eu logo

 

                                             Projekt je sufinacirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Otpad - je svaka tvar koja ima svojstva zbog kojih se vlasnik mora ili želi riješiti. Nastaje kao rezultat raznih ljudskih aktivnosti: u domaćinstvima, u raznim privrednim djelatnostima te posebno u industriji.

Komunalni otpad – je kruti otpad koji nastaje u stambenim naseljima, a uključuje smeće iz domaćinstava, industrije i obrtništva, vrtni i tržišni otpad, razni komadni otpad, građevinski otpad, ostatke od obrade komunalnih otpadnih voda. U principu, komunalni otpad spada u nadležnost komunalnih poduzeća.

Biootpad – biološki razgradiv organski dio komunalna otpada (vrtni, kuhinjski i slično).

Građevinski otpad – otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina, te otpad nastao iz iskopanog materijala.

Opasni otpad – otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava.

Gospodarenje otpadom – ekonomski i ekološki razumno upravljanje otpadom tijekom njegova nastanka, sakupljanja, transporta, iskorištavanja i obrade do konačna odlaganja, a sve u skladu s pripadajućom i važećom zakonskom regulativom.

Obrada otpada – niz postupaka pomoću kojih se mijenjaju fizikalna, kemijska ili biološka svojstva otpada u cilju dobivanja sekundarnih sirovina, energije ili tvari prikladnih za konačno odlaganje.

Priprema otpada – razni procesi pred obrade radi postignuća određenih svojstava potrebnih za daljnju obradu i korištenje (usitnjavanje, odvajanje, sušenje, kompaktiranje, homogeniziranje i sl.)

Ponovna uporaba – svaki postupak kojim se omogućava ponovno korištenje proizvoda ili dijelova proizvoda koji nisu otpad, u istu svrhu za koju su izvorno načinjeni.

Odvojeno sakupljanje otpada (recikliranje) – organizirani sustav s kojim se na mjestu nastanka otpada vrši odvajanje i sakupljanje korisnih tvari u cilju njihova ponovna korištenja.

Reciklažno dvorište – nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

Zeleni otoci – skupine raznovrsnih posuda u kojima se odvojeno skupljaju reciklirajući materijali (papir, staklo, plastika, metali, biorazgradivi otpad).

Izradu internetske stranice sufinacirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu projekta "Imam plan za otpad"

eu flag novo

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Općine Trnava.

© 2019. All Rights Reserved. Općina Trnava

Please publish modules in offcanvas position.