eu logo

 

                                             Projekt je sufinacirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

 


Ovim projektom obuhvaćeni su svi građani jedinica lokalne samouprave u kojima se projekt provodi ali  poseban naglasak stavlja se na sljedeće ciljne skupine:

 • Odgojno- obrazovne skupine
 • Djeca predškolskog uzrasta ( 3-7 godina)
 • Djeca školske dobi ( 7-15 godina)
 • Žene
 • Umirovljenici

Ciljevi i očekivani rezultati

CILJEVI

Cilj projekta je izgradnja svijesti građana jedinica lokalne samouprave o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, a sve kako bi se smanjila količina otpada na odlagalištima.

Ciljevi koji će se postići provedbom projektnih aktivnosti su:

 • Sprečavanje nastanka otpada
 • Pravilno odvajanje otpada u kućanstvima
 • Kućno kompostiranje
 • Ponovna upotreba predmeta

OČEKIVANI REZULTATI

Provedbom projekta očekuje se da će se postići cjelovito informiranje građana o ciljevima gospodarenja otpadom i njihovo motiviranje za ostvarenje tih ciljeva kroz edukaciju.

Iako je najpoželjniji očekivani rezultat sprečavanje nastanka otpada, projektne aktivnosti usmjerene su i na :

 • Veće stope odvajanja pojedinih kategorija otpada
 • Odgovorno postupanje s otpadom
 • Veće stope recikliranja
 • Manje količine odloženog biorazgradivog otpada

Vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta : 574.920,00kn

Bespovratna EU sredstva: 488.682,00kn

 

Razdoblje provedbe projekta

22.listopada 2018.- 22. listopada 2019. 

 

Sudionici na projektu

OPĆINA TRNAVA

OPĆINA DRENJE

OPĆINA GORJANI

OPĆINA LEVANJSKA VAROŠ

OPĆINA PODGORAČ

OPĆINA PUNITOVCi

 

Nadležno tijelo

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

FOND ZA ZAŠITITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Izradu internetske stranice sufinacirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu projekta "Imam plan za otpad"

eu flag novo

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Općine Trnava.

© 2019. All Rights Reserved. Općina Trnava

Please publish modules in offcanvas position.